BASES PARA A COBERTURA INTERINA DUN/HA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

O obxecto das presentes bases é proceder á selección con carácter de interinidade  dun/ha auxiliar administrativo/a para levar a cabo principalmente funcións de rexistro de documentos no Concello, atención e información ao público, xestións do Padrón

Prazo de solitudes sete días hábiles a partir do seguinte ó da publicación da presente convocatoria, ou do anuncio referente á mesma, no Boletín Oficial da Provincia. 

  • Documentos realaciondos
  1. BASES_AUXILIAR_ADMINISTRATIVO_INTERINO