BONO COIDADO

QÚE É? É unha axuda económica ás familias, para sufragar os gastos de servizo de canguro ou ludoteca en caso de enfermidade do neno/a menor de 12 anos ou persoa coidadora.
CAUSAS SUBVENCIONABLES: Ata un máximo de 80 horas para todo o período
Por enfermidade do menor e imposibilidade de ser coidado polos membros da unidade familiar
Por enfermidade da persoa coidadora habitual
Por asistencia da persoa coidadora habitual a entrevistas de traballo ou cursos de formación
Por situacións puntuais de carácter laboral ou de coidado, tanto do cónxuxe ou parella como de familiares ata o segundo grao de parentesco por consanguinidad ou afinidade, que impidan a atención do/a neno/a polos membros da unidade familiar.
PERÍDO SUBVENCIONABLE: O período subvencionable será do 1 de outubro de 2018 ao 30 de novembro de 2019.
CONTÍA DA AXUDA: consistirá nunha achega (según renta) para contribuír ao pagamento do importe de servizos de atención á infancia a domicilio ou en ludotecas.

TODA INFORMACIÓN NO CONCELLO DO ROSAL
EDUCADORA FAMILIAR 986625000