Anuncio de aprobación da listaxe provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo para a formación de bolsa de traballo para o posto de Peón de Servizos Varios.

Os interesados poderán presentar as alegacións que estimen oportunas ou a documentación a emendar sinalada no parágrafo anterior, no prazo de 3 días hábiles, computados dende o día seguinte ao da publicación do anuncio no Taboleiro de Anuncios da Sede Electrónica do Concello de O Rosal.