Anuncio de aprobación da listaxe provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo para a formación de bolsa de traballo para o posto de Peón de Servizos Varios.

Os interesados poderán presentar as alegacións que estimen oportunas ou a documentación a emendar sinalada no parágrafo anterior, no prazo de 3 días hábiles, computados dende o día seguinte ao da publicación do anuncio no Taboleiro de Anuncios da Sede Electrónica do Concello de O Rosal.

Anuncio de aprobación da listaxe provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para o posto de Oficial de Servizos Varios. Os interesados poderán presentar as alegacións que estimen oportunas ou a documentación a emendar sinalada no parágrafo anterior, no prazo de 3 días hábiles, computados dende o día seguinte ao da publicación do anuncio no Taboleiro de Anuncios da Sede Electrónica do Concello de O Rosal.
ANUNCIO RESULTADOS DA VALORACIÓN DE MÉRITOS E LISTAXE PROVISIONAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TRABALLADORES/AS AO ABEIRO DA LIÑA 3 DO PLAN CONCELLOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL 2022. O prazo de alegacións á valoración de méritos e listaxe provisional será ata o MARTES 8 de MARZO incluído, procedéndose finalizado dito prazo á elevación do acordo a definitivo.