Establecer as bases reguladoras da concesión de subvencións para dar resposta a diferentes demandas sociais e económicas de persoas físicas e xurídicas, xa sexa en réxime de concorrencia competitiva ou en réxime de concesión directa; seguindo os principios de igualdade e non discriminación, publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, eficacia e eficiencia, recollidos na Lei 38/2013, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.