OTC

O programa de concesión de axudas a Oficinas de Transformación Comunitaria para a promoción e dinamización de comunidades enerxéticas (CE OFICINAS) enmárcase na componente 7 «Despregamento e integración de enerxías renovables» do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia para a execución dos fondos Next Generation EU.

Horario atención

10.00h a 13.00h e de 16.00h a 19.00h

Localización

Centro Social Polivalente, Rua Cabaqueiros 4
36770 O Rosal Pontevedra

Teléfono

+34 986 625 401

Enderezo electrónico

otc@orosal.gal

Máis información dispoñible a partir de abril

Solicita el servicio de acompañamiento

Recibe tu respuesta a partir de abril

 • A. Datos de contacto - Usuarios/as OTC

 • (Opcional si no existe domicilio fiscal)

 • B. Servizos solicitados / Necesidades de apoio

 • B1. Forma xurídica


 • B2.Grupo directivo / comité


 • C. Obxectivos e metas

 • C1. Obxectivos de enerxía, eficiencia e/ou mobilidade sostible

 • Desenvolvemento máximo de 250 caracteres

 • C2. Áreas de interese


 • D. Tarefas específicas de acompañamento e/ou facilitación


 • E. ¿Como chegou a coñecernos?


 • Acepto que conforme ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais, infórmase de que os datos facilitados incorporaranse nun ficheiro automatizado baixo a responsabilidade do Concello do Rosal. Os datos non se cederán a terceiros agás nos casos nos que exista unha obriga legal ou fora necesario para o correcto desenvolvemento da actividade na que se inscribe. Así mesmo, solicítase a súa autorización para poder achegarlle información sobre cursos, xornadas e actividades futuras.
 • Acepto, por outra parte, e atendendo a que o dereito á propia imaxe está recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/182, de 5 de maio, sobre o dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, a Lei 15/1999, de 13 de decembro e o Regulamento Xeral (UE) 2016/579 de Protección de Datos, infórmase de que no transcurso da actividade na que se vai inscribir, poderanse facer fotografías e gravacións de vídeo, e estas poderán ser publicadas a través das canles das que dispón o Concello do Rosal (páxina web, revistas, exposicións, Facebook, Twitter), enviadas á prensa ou cedidas ás entidades colaboradoras da actividade, co único propósito de dar difusión ás accións de formación e divulgación que desenvolvemos. A este fin, solicítase a súa autorización para que o Concello do Rosal poida facer uso das imaxes ou gravacións onde apareza a sua imaxe, individual ou en grupo, realizadas nesta actividade, nos termos arriba indicados.